Estand Garrigues Gràfic

Disseny i producció de l’estand de la impremta Garrigues Gràfic per la Fira de l’Oli de Borges. Simulació d’una quatricromia en planxes de vidre superposades. Guanyador del primer premi.

Diseño y producción del stand de la imprenta Garrigues Gràfic para la Fira de l’Oli de Borges. Simulación de una cuatricromía en planchas de cristal superpuestas. Ganador del primer premio.

Design and production of print Garrigues stand Gràfic for Fira de l’Oli Borges. Simulation of a Process in overlapping glass plates. Winner of the first prize.